Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012

Produktinformation
Sider: 168
Udgiver: Energistyrelsen
ISBN-13: 9788778449245
Varenummer: bcf12001

Kategorier: BR10
Pris: kr. 200,00
(ekskl. moms)
 
Pris: kr. 250,00
(inkl. moms)
 
 
Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 er tilføjet til din indkøbskurv.
 

Leveringstid:  På lager - Du har varen om 1-2 hverdage.


Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis.
Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Brandbestemmelserne i bygningsreglement 2010 er udtrykt ved overordnede og funktionsbaserede krav. Derved skabes mulighed for stor fleksibilitet og store udviklingsmuligheder for byggeriet og byggeriets leverandører. Eksempelsamlingen indeholder eksempler på, hvordan disse brandbestemmelser f.eks. kan opfyldes.


Forord
1 Generelt

1.1 Brandteknisk dokumentation
1.1.1 Fastlæggelse af strategi for brandsikringen af bygningen
1.1.2 Indhold af den brandtekniske dokumentation
1.2 Dokumentation af byggevarers og bygningsdeles brandmæssige egenskaber
1.3 Drift og vedligehold
1.4 Klassifikation af byggevarer og bygningsdele
1.5 Brandmæssige enheder og anvendelseskategorier
1.6 Brug af brandtekniske installationer
2 Flugtvejsforhold
2.1 Generelt
2.2 Antal flugtveje
2.3 Bredde af flugtveje samt døre til og i flugtvej
2.4 Udformning af flugtveje samt døre til og i flugtvej
2.5 Brandmæssig adskillelse af flugtveje
2.6 Passager i brandceller
2.7 Redningsåbninger
2.7.1 Antal og placering af redningsåbninger
2.7.2 Udformning af redningsåbninger til personredning
2.8 Trapper, trapperum, elevatorskakte og luftsluser
2.8.1 Udformning af sikkerhedstrappe og luftsluse
3 Konstruktive forhold
3.1 Klassifikation af byggevarer og bygningsdele
3.1.1 Byggevarers og bygningsdeles reaktion på brand
3.1.2 Byggevarers og bygningsdeles brandmodstandsevne
3.1.3 Kombination af brandmodstandsevne og brandbeskyttelsesevne med reaktion på brand
3.2 Isoleringsmaterialer i bygningsdele
3.3 Bærende bygningsdele
3.4 Sammenbygning af bygningsdele
4 Brandtekniske installationer
4.1 Anlægstyper
4.1.1 Automatiske brandalarmanlæg
4.1.2 Automatiske vandsprinkleranlæg
4.1.3 Røgalarmanlæg
4.1.4 Varslingsanlæg
4.1.5 Brandventilation og røgudluftning
4.1.6 Automatiske branddørlukningsanlæg
4.1.7 Flugtvejs- og panikbelysning
4.1.8 Skilte og markeringer
4.1.9 Slangevinder
4.1.10 Brandmandselevator
4.2 Valg af brandtekniske installationer
5 Brand- og røgspredning
5.1 Brand- og røgspredning i det rum, hvor branden opstår
5.1.1 Indvendige overflader på væg, loft og gulv
5.1.2 Nedhængte lofter
5.1.3 Rørinstallationer
5.2 Brand- og røgspredning i den bygning, hvor branden opstår eller til andre bygninger
5.2.1 Udvendige vægoverflader
5.2.2 Tagdækninger
5.2.3 Brandmæssig opdeling af rum og bygningsafsnit, brandmæssige enheder
5.2.4 Brandceller
5.2.5 Brandsektioner
5.2.6 Brandmæssig adskillelse af trapperum, elevatorskakte og porte mv. samt rum til installationer
5.2.7 Gennembrydninger og lignende i brandadskillende bygningsdele
5.2.8 Brandsektionsvægges stabilitet under brand
5.2.9 Brandkam og brandkamserstatning (brandsektion)
5.2.10 Vandret brandspredning
5.3 Brandspredning til bygninger på anden grund
5.3.1 Afstand til skel, vej- og stimidte
5.3.2 Brandvæg, brandkam og brandkamserstatning
5.3.3 Vandret brandspredning/vinkelsmitte
6 Redningsberedskabets indsatsmulighed
6.1 Adgangs- og tilkørselsforhold
6.2 Røgudluftning
6.2.1 Trapperum
6.2.2 Kældre, tagrum og øvrige rum
6.3 Slukningsmulighed
6.3.1 Stigrør
6.3.2 Markering af brandvægge og brandsektionsadskillelser
6.4 Evakuering fra bygninger, hvor mange personer har nedsat mobilitet
7 Enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamilie- huse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger
7.1 Generelt
7.2 Anvendelseskategori
7.3 Flugtveje og redningsforhold
7.4 Redningsåbninger
7.5 Konstruktive forhold
7.6 Bærende bygningsdele
7.7 Brandtekniske installationer
7.8 Brand- og røgspredning
7.8.1 Brand- og røgspredning i den bygning, hvor branden opstår
7.9 Brand- og røgspredning til andre bygninger på samme grund eller anden grund
Særlige forhold ved sammenbyggede enfamiliehuse
7.10 Brandspredning til bygninger på anden grund
7.11 Redningsberedskabets indsatsmulighed
7.12 Særlige forhold ved garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger i forbindelse med fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter
7.13 Særlige forhold ved integrerede garager, carporte og udhuse mv.
8 Staldbyggeri
8.1 Generelt
8.2 Beskrivelse af staldtyper, brand-belastning, evakueringsmulig- hed og rømningstider
8.2.1 Fjerkræ
8.2.2 Kvæg
8.2.2 Svin
8.2.3 Pelsdyr
8.2.4 Heste
8.3 Brandsikring af dyrestalde
8.3.1 Generelt
8.3.2 Flugtvejsforhold(rømning) med særlig fokus på dyr
8.3.3 Konstruktive forhold
8.3.4 Brandtekniske installationer
8.3.5 Brand- og røgspredning
8.3.6 Redningsberedskabets indsatsmulighed
Bilag 1
Oversigt over brandtekniske klasser
Bilag 2
Ordforklaringer
Bilag 3
Oversigten over udvalgte standarder og vejledninger mv.