Projektgranskning

kr. 4.950,00
(ekskl. moms)
kr. 6.187,50
(inkl. moms)
Kurset har ikke en aktuel kursusdato og -pris, men du kan kontakte os på kurser@molio.dk, hvis du ønsker at blive orienteret, når/hvis kurset atter udbydes.

- find fejlene, FØR du bygger - og få både bedre og billigere byggeri. Erfaringerne viser, at der er mange penge at hente.

Kurset udbydes i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København.

Hvad lærer jeg?
Du rustes til at kunne gennemføre ekstern projektgranskning af byggeprojekter og får derved vigtige kompetencer til at hjælpe bygherrer og projekterende til bedre og billigere byggeri.

Du lærer også at se, hvordan og hvor der er mange penge at spare på en grundig ekstern projektgranskning - både på kort og (især) på lang sigt.

Kurset er derved nyttigt både for dig der skal foretage granskningen - og for dig der skal drage nytte af granskningen.

Indhold
Praktikere og ekspertforfattere bag anvisninger og vejledninger giver i et effektivt mix af indlæg, cases, små øvelser og drøftelser en stærk indføring i, hvordan du kan gennemføre ekstern projektgranskning, og hvad du, som bygherre og projekterende, kan få ud af det, og det er ikke så lidt.

Du får:
- Baggrunden for og betydningen af at foretage projektgranskning.
- Gennemgang af principperne/metodikken i projektgranskning med udgangspunkt i SBi- anvisning 246, 'Granskning af byggeprojekter'.

Med anvisningen får du en direkte anvendelig vejledning i, hvordan du kan gennemføre ekstern granskning i praksis på alle typer byggeprojekter. Vi ser på tjeklister, eksempler og giver masser af gode råd, og du ser, hvordan du i granskningen overholder de dokumentationskrav, der gør sig gældende for projektgranskning
- Gennemgang af praktisk anvendelse af Byggeskadefondens vejledning om ekstern projektgranskning for bygherrer

Den giver dig indblik i, hvordan bygherren med brug af en ekstern gransker kan få foretaget en systematisk stikprøvevis kontrol af væsentlige forhold i alle typer af projekter
- Eksempler på projektgranskninger
- En række småøvelser der giver dig mulighed for at afprøve projektgranskning og se hvad det kan have af effekt

Vores kursister siger
"Et relevant emne der i det daglige skal større fokus på! Fokus på systematik tiltag til PG."
"Forklaringer og gennemgang vedr., systematik og anvendelse af de i SBI Anv. anviste metoder etc."
"Kurset gav mig en bedre "værktøjskasse" at arbejde med i mine fremtidige granskninger"
"Super spændende og relevant, men for lidt tid til så bredt et område. Der skulle havde været afsat en hel dag til kurset. Men yderst tilfreds med undervisere og emnerne.
"Oplægsholdere med stor viden om emnet."
"Det var meget relevant for mit daglige arbejde som bygherre i Københavns Kommune."
"Jeg havde et behov for at se en systematisk metode til projektgranskning. Det fik jeg via SBI-anvisningen og fremlæggelsen af den."
"At det både havde klassiske projekterings- og byggefejl, men også at det blev redegjort for hvor vigtig det er at få afstemt forventningerne til hvilken type af granskning der skal gennemføres." 

Målgruppe
Rådgivere og bygherrer - der enten skal foretage projektgranskninger eller drage nytte af granskningen.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Undervisere
Seniorforsker Ernst Jan de Place Hansen, SBi, Aalborg Universitet (København)
Direktør Tommy Bunch-Nielsen, BUNCH BYGningsfysik og adj. professor ved SBi
Teknisk chef Jens Dons, Byggeskadefonden

Prisen inkluderer
- SBi-anvisning 246, 'Granskning af byggeprojekter' (sept. 2014)
http://www.anvisninger.dk/246
- Byggeskadefondens Ekstern Projektgranskning - vejledning for bygherrer (marts 2015)

Baggrund
Ved ekstern granskning kan fejl, mangler og uhensigtsmæssige forhold i byggeprojektet, tegninger og beskrivelser findes, før der bygges, så de byggetekniske løsninger kan forbedres, og byggeomkostninger, arbejdsmiljø og byggeproces optimeres.

Ekstern granskning forestås af en person, der hverken direkte eller indirekte har deltaget i projekteringen, og således er i stand til at se på projektet med nye øjne og komme med anbefalinger og påpege forhold, som bør undersøges nærmere.

Erfaringer viser, at dette er en effektiv form for granskning.

Der er mange penge på spil
Udbedring af svigt, fejl og mangler koster bygherrer og byggeriets øvrige aktører et årligt beløb i milliardklassen.

I mange tilfælde kan disse udgifter reduceres, hvis projekterne granskes mere effektivt, inden byggeriet sættes i gang.

Der er derfor et betydeligt besparelsespotentiale i at gennemføre projekt-granskning, som typisk kun koster 0,2 til 0,3 pct. af byggesummen.

"Det er både i bygherrers og projekterendes interesse, at der gennemfø-res en effektiv granskning af projektmaterialet, fordi det tidligt i forløbet er muligt at opdage fejl, der senere kan medføre store omkostninger for alle parter", forklarer tidligere forskningschef Niels-Jørgen Aagaard på SBi, der sammen med underviserne på kurset, adjungeret professor Tommy Bunch-Nielsen og seniorforsker Ernst Jan de Place Hansen, har været forfatter på anvisningen.

For nyligt (januar 2016) kom tal frem fra uvildige entreprenørgranskninger af en serie på 19 store og mellemstore projekter, der pegede på, at byggeriet alene ved entreprenørgranskning af nybyggerier kan spare et milliardbeløb.Tommy Bunch-Nielsen udfører en del af disse entreprenør-granskninger, som går ud på at tjekke projektet igennem for forhold, som senere kan give entreprenøren problemer med udførelse og ansvar. Hans erfaringer bekræfter, at granskningerne som oftest afslører forhold som kunne have været bekostelige, hvis de ikke var blevet opdaget tidligt.

Granskning skaber betydelige værdier og giver optimal sikkerhed for at et projekt overholder kravene til tid, økonomi og kvalitet. Det betaler sig at kulegrave hele projektet gennem uvildige, bygbare briller, der afdækker og minimerer risici frem gennem hele byggeprocessen.

Kvalitetssikring gennem projektgranskning
"Projektgranskning er en væsentlig del af kvalitetssikringen af et byggearbejde, og derfor indeholder bekendtgørelsen om kvalitetssikring også minimumskrav herom til projekterende ved aflevering af deres projektdel. Kravet til entreprenører om procesgranskning før projektgennemgang er ligeledes væsentlig for kvalitetssikringen.
Kvalitet i byggeriet forudsætter bygbare, robuste og gennemprøvede løsninger, der er dokumenteret i forståelige og dækkende byggeprojekter. Ekstern granskning er med til at sikre, at dette bliver omsat til praksis", siger Niels-Jørgen Aagaard.

Uddannelse og erfaring
Projektgranskeren bør så vidt muligt have gennemgået en efteruddannelse i projektgranskning (som f.eks. dette kursus) samt kunne dokumentere erfaring som projekterende inden for den pågældende projektkategori.

Molio forbeholder sig ret til ændringer.
Kl. 9.00
Registrering - kaffe/te & morgenmad

Kl. 9.30
Velkomst og præsentation til dagen
Præsentation af dagens indhold.

v/ Seniorforsker Ernst Jan de Place Hansen, SBi, Aalborg Universitet

Kl. 9.40
Hvorfor projektgranskning?
Herunder kort introduktion til Byggeskadefondens vejledning om ekstern projektgranskning for bygherrer

v/ Teknisk chef Jens Dons, Byggeskadefonden

Kl. 9.50
Konkret eksempel
- hvor projektgranskning havde været en fordel

v/ Tommy Bunch-Nielsen, BUNCH BYGningsfysik, adj. professor ved SBi

Kl. 10.10
SBi-anvisning 246
Gennemgang af principperne/metodikken i projektgranskning med udgangspunkt i SBi-anvisning 246, Granskning af byggeprojekter .

Med anvisningen får du en direkte anvendelig vejledning i, hvordan du kan gennemføre ekstern granskning i praksis på alle typer byggeprojekter.

Vi ser på tjeklister, eksempler og giver masser af gode råd og du ser, hvordan du i granskningen overholder de dokumentationskrav, der gør sig gældende for projektgranskning

v/ Seniorforsker Ernst Jan de Place Hansen, SBi, Aalborg Universitet

Kort pause undervejs.

Kl. 10.45
Pause

Kl. 11.00
SBi-anvisning 246 fortsat

v/ Seniorforsker Ernst Jan de Place Hansen, SBi, Aalborg Universitet

Kl. 11.45
Konkurrenceprojektet til den bæredygtige almene bolig
Eksempel på brug af projektgranskning i den tidlige fase

v/ Teknisk chef Jens Dons, Byggeskadefonden

Kl. 12.00
Systematik i fbm. projektgranskning (en mere praktisk tilgang til, hvordan kan man gribe en projektgranskning an)

v/ Tommy Bunch-Nielsen, BUNCH BYGningsfysik, adj. professor ved SBi

kl. 12.30
Frokost

kl. 13.15
Intro til øvelser

v/ Tommy Bunch-Nielsen, BUNCH BYGningsfysik, adj. professor ved SBi

kl. 13.30
Øvelse 1

Kl. 14:20
Øvelse 2

Kl. 15.10
Øvelse 3

Kl. 16.00
Afrunding - spørgsmål & svar

Kl. 16.30
Kurset slutter - tak for i dag!

Molio forbeholder sig ret til ændringer
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere fysiske mapper.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.